AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Taebla Noortekeskus

Varaaida projekti abiga soetati masintikkimise- ja õmblusmasin ning overloki- ja kattemasin, mis on kasutamiseks nii noortele kui ka teistele kogukonnaliikmetele. Kool arvestab tehnoloogiaõpetuse tunnis noortekeskuses valminud õmblus- ja masintikkimistöid. 


Käsitöö on populaarne

Idee sai alguse Taebla Noortekeskusest, kus toimuvad noortele igal nädalal loovringid, kui otsiti uusi põnevaid võimalusi käsitööga tegelemiseks. Eesmärgiks seati äratada noortes huvi õmblemiskunsti vastu ning idee leidis kohe toetust ka Taebla Kooli käsitööõpetajalt Aili Kaurilt, kes tuli kiirelt paati ning oli abiks projekti planeerimisel, kirjutamisel ja läbiviimisel. Just tema aitas valida sobilikud vahendid vajalike õmblustehnikate omandamiseks. Kogu koostöö sujus hästi, kuid kõige keerulisem oli ehk täpsete kokkulepete tegemine, kuidas mitteformaalõpet formaalõppes arvestada. Kooliga koostöös tuli välja mõelda, kuidas arvestada koolitööde hindamisel noortekeskuses valminud õmblus- ja tikkimistöid ning kuidas omavahel kõige paremal viisil infot vahetada.

Koostööst võidavad noored

Taebla Kool lisas alates 2019. aasta septembrist oma tehnoloogiaõpetuse töökavasse lisaks õmblemist tutvustavale õppele ka masintikkimist tutvustava õppe ning arvestab tööde hindamisel Taebla Noortekeskuses mitteformaalses keskkonnas valminud õmblus- ja masintikkimistöid. Noortel on võimalus tehnoloogiaõpetuse hindelisi töid valmistada noortekeskuses koos juhendajaga, kasutades projekti abil soetatud kaasaegseid õmblus- ja tikkimismasinaid ning muid vahendeid. See annab noortele rohkem võimalusi ennast arendada nii õmbluse kui ka tikkimise alal ja lisaks oma aega paremini planeerida, kuna noortekeskus on kauem avatud kui kool, võimaldades suuremat paindlikkust. Erinevate osapoolte omavaheline suhtlemine on koostöö puhul edu valemiks. Võimalikele komistuskividele tuleb mõelda juba varakult – näiteks, et takistuseks ei saaks erinevate õmblus- ja tikkimistööde maht, mida on vahel keeruline planeerida ja et kõik valmivad tööd saaks formaalõppes arvestatud, arvestab kooliõpetaja juba töö käigus töö valmimiseks suurema ajavaru.

Kogukond on kaasatud

Kuna tegevustesse on algusest peale kaasatud ka noored (kokku saab projektist osa u 60 noort), on kogu projektiidee ja vahendid noortekeskust külastavatele noortele tuttavad. Algatusega on kursis ka õpilased ja õpilaste vanemad, keda teavitatakse läbi Stuudiumi ja e-kooli keskkonna, kus antakse märku ka võimalustest kaasa lüüa. Lisaks korraldatakse avaüritus, kus tegevusi kogukonnaliikmetele tutvustatakse – üritusele on kutsutud kooli õpilased, õpetajad, vanemad ja kõik kogukonnaliikmed, kellel on huvi tegeleda õmblus- ja tikkimiskunstiga.

Lisaks teavitatakse kohalikke MTÜ-sid ja teisi valla allasutusi. Heaks näiteks on kogukonnas toimiv pensionäride ühendus, mis korraldab ühiseid kokkusaamisi pensionäridele ja kellele loob projekt võimalusi senisest enam käsitööga tegeleda ning uusi oskusi omandada.

Projekti lõppedes on plaanis korraldada ühisnäitus, kus pannakse välja projekti jooksul valminud õmblus- ja tikkimistööd. Jätkub koostöö kooli ja noortekeskuse vahel, tehnoloogiaõppe töökavasse jääb ka edaspidi sisse masintikkimist tutvustav õpe ning noortel on võimalus oma formaalõppe hindelisi töid teha noortekeskuses mitteformaalõppe käigus. Vahendeid kasutatakse noortekeskuse loovtööringis ja need on eelneval kokkuleppel kättesaadavad kõigile kogukonnaliikmetele, kes käsitööga tegeleda soovivad.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.