AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Paide Kunstikool

Paide Kunstikoolis pakutavaid kursusi saab võtta koolides valikainetena. Gümnaasiumi ja täiskasvanute keskkooli valikainete läbiviimiseks on koostatud eraldi ainekavad, mis on vastava kooliga kooskõlastatud.

Kunstikooli kaasaegsemaks muutmine

Tänapäevase õpikäsituse valguses sooviti Paide Kunstikool muuta nüüdisaegsemaks ja inspireerivamaks nii õpilasele kui ka õpetajale. Oluliseks peeti, et õppijad puutuksid kokku erinevate kunstivaldkondade ja -erialadega, oskaksid teha valikuid ning leida inspiratsiooni. Selleks loodi juurde tänapäevaseid erialasid: graafiline disain, animatsioon, video- ja fotokunst, keskkonnadisain, installatsioon ja robootika.

Kuna laste ja noorte seas läbi viidud küsitluste tulemustest selgus, et just teadus- ja tehnikaalasteks tegevusteks maakonnas võimalused puuduvad, siis sündis sellest ka „Nutikate toa” idee, mille eestvedajateks on noored õpetajad Timo Mäeots ja Priit Jõesaat. Tegevustesse on kaasatud palju erinevaid osapooli: noortekeskus, põhikoolid, gümnaasium ja täiskasvanute keskkool. Aktiivsed noored õpetajad on tõestanud, et formaalõpet on võimalik edukalt siduda mitteformaalõppega. Varaait 14-lt toetust saanud projekt „Nutikate tuba” on andnud Paide Kunstikoolile (Paide Huvikeskuse õigusjärgne õppeasutus) ning kogu Paide linna lastele ja noortele põnevaid võimalusi.

Iga uuendus on keeruline

Nagu kõik uuendused, ei läinud ka projekt „Nutikate tuba” päris ilma raskusteta. Linnavalitsuselt oodati suuremat toetust ja abi ning ideaalis oleks tahetud väikeste ruumide asemel kasutada suuremat pinda. Samas ei valmistanud raskusi partneritega kokkulepete sõlmimine, kuna koostööd tegid juba eos avatumad ja aktiivsemad kolleegid. Hea oleks juurde saada vastava kvalifikatsiooniga õpetajaid, kuna noorte huvi valikainetes või töötubades osalemiseks on suurem kui täna pakkuda saab.

Keerukusi formaalhariduse ja mitteformaalhariduse sidumisel põhjustab ka erinevus rahastuses – üldhariduskoole rahastab riik, huviharidust kohalik omavalitsus. Üldhariduskoolide õppekorraldus on liialt jäik, samuti on õpetajad liialt õppekavakesksed. Kõige suuremat probleemi nähakse õpetajate puuduses ning madalates töötasudes.

Kogukond on kursis

Noori, lapsevanemaid ja teisi kooli sõpru teavitatakse täienenud valikutest kunstivaldkonnas sotsiaalmeedia, kodulehe, linnalehe ning maakonna lehtede kaudu. Lisaks on reklaam üleval linnas oleval digitahvlil, bussijaamades, kohalikes kaubanduskeskustes ja õppeasutustes ning kord kuus on TRE raadios eraldi Paide Kunstikooli saade. Kuna pidevat tähelepanu ja oma tegemistest rääkimist peetakse oluliseks, ollakse sagedased külalised lastevanemate koosolekutel, kogukonnapäevadel, Arvamusfestivalil ning linna teistel suurüritustel.

Paide huvikeskusest on tänaseks saanud Paide Kunstikool ning muutunud on ka õppekorraldus. Vastu on võetud uus arengukava, põhimäärus, õppekava ning muud vajalikud dokumendid. Õppekava koostamisel võeti arvesse õpetajate kogemusi ning kooli võimalusi. Gümnaasiumi ja täiskasvanute keskkooli valikainete läbiviimiseks on koostatud eraldi ainekavad, mis on vastava kooliga kooskõlastatud. Alati on arvesse võetud õpetaja kui erialaspetsialisti arvamust. Projektist on osa saanud rohkem kui 300 õpilast, millele lisanduvad avatud töötubades osalejad. „Nutikate toa” tegevus jätkub, mistõttu lisandub tegevusse üha uusi lapsi.

 

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.