AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Lähenemised

Eesti Noorsootöö Keskus on viimastel aastatel julgustanud nii noorsootööasutusi kui ka üldhariduskoole oma tegemisi noorte vaba aja väärtustamise nimel ühendama. Peamiste meetmetena on selleks kasutatud erinevaid konkursse, neist enim on riigieelarvest rahastatud projektikonkurssi Varaait, millest saavad vahendite soetamiseks toetust taotleda huvikoolid ja noortekeskused. Oleme noortevaldkonnas ellu viidud projektide ja noorsootööasutustelt saadud tagasiside põhjal kogunud informatsiooni erinevatest koostöövormidest formaalhariduse ja mitteformaalhariduse vahel. Kogumikus käsitletavad näited sisaldavad laiemalt nelja lähenemist formaalhariduse ja mitteformaalhariduse koostööle:

  • Põhikooli valikõppeaine/ gümnaasiumi valikkursus – õppeaine üldhariduskooli õppekavas, mille läbimine on õpilasele kohustuslik ning milles taotletavad õpitulemused võib saavutada ka väljaspool kooli (nt huvikoolis).
  • Loovtöö – III kooliastmes tehtav uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline õppeaineid lõimiv või läbivatest teemadest lähtuv töö. Loovtöö koostamine on üks põhikooli lõpetamise tingimusi. Kool võib loovtöö lugeda sooritatuks ka juhul, kui see on tehtud väljaspool kooli (nt huvitegevuses).
  • Mitteformaalse õppe arvestamine kajastub kooli ja/või noorsootööasutuse dokumentatsioonis – kooli õppekavas kirjeldatakse seda, kuidas kool arvestab kooli õppekava välist õppimist ja tegevust, sh mitteformaalses keskkonnas omandatut kooli õppekava osana. Mitteformaalse õppe arvestamise tingimus on see, et õpilasel oleksid kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused saavutatud. Nt võib noortekoondise ujuja oskusi arvestada õpitulemuste hindamisel ja vastavalt sellele korraldada tema õpe individuaalset eripära arvestades.
  • Õppekava elluviimine mitteformaalses õpikeskkonnas – formaalõppe kohustusliku õppekava läbimise võimaluste mitmekesistamine mitteformaalõppe õpikeskkondade ja selle võimaluste abil. Nt Pärnu koolide kehalise kasvatuse tunnid Raba5 ekstreemspordihallis, füüsikaõppe praktilised tunnid Pernova tehnikamaja füüsikalaboris, huviringi tund õppekavas jms.

Kogumikus toodud näited on kas ühe või mitme lähenemise kombinatsioonid. Iga näite alguses on toodud välja, milliseid lähenemisi mingi noorsootööasutuse näide sisaldab. Lähenemisi on võimalik ka sortida, et leida üksnes konkreetset lähenemist sisaldavad näited Eestis.

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.