AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.

Muusikaõpe ühendab

Kuna Jõgeva Muusikakoolis õpib arvuliselt kõige rohkem õpilasi Jõgeva Põhikoolist, siis lähtuvalt sellest tegi Jõgeva Põhikooli juhtkond muusikakoolile ettepaneku ühisteks tegevusteks smuusikaõpp e. Samas puudus tol hetkel (2017.aasta sügisel) põhikoolis lastekoor ja vastava ettevalmistusega pedagoog. Põhikool soovis, et koor oleks olemas ja erinevad muusikalised tegevused ilmestaks ka kooli üritusi. Nii loodi 2017. aasta sügisel võimalus osaleda muusikakooli lastekoori töös ka nendel õpilastel, kes muusikakoolis ei õpi. Lähim suurem eesmärk oli noorte soov osaleda 2019. aasta üldlaulupeol. See õnnestus!

Portatiivne digiklaver, mida saab vajadusel ruumis liigutada ja kasutada ka väliesinemisteks, oli töö tegemiseks väga vajalik instrument. Samuti saavad seda kasutada instrumendiõppe õpilased muusikakoolis.

Hindamise põhimõtted on selged

Osalemist õppetöös kajastavad dokumendid (päevikud) – põhikoolis elektrooniliselt Stuudiumis ja muusikakoolis paberkandjal. Iga lastekooris osaleja saab trimestris põhikooli muusikaõpetuses ühe lisahinde, muusikakoolis vastav õppur arvestusliku veerandihinde. Põhikooli muusikaõpetaja töökavas on kirjas hindamise põhimõtted, kus arvestatakse ka osalemist muusikakooli lastekooris.

Kokkulepped partneriga läksid sujuvalt, sest kumbki osapool tunnetas tegevuse vajalikkust just õppurist lähtuvalt. Muusikaõpetus on kindlasti üks selliseid alasid, kus saab mitteformaalset ja formaalset õpet siduda. Palju sõltub konkreetse kooli juhtkonnast, kui palju inimesed üksteist usaldavad. Projektist otseselt osasaajad on kõik muusikakoolis õppivad õppurid (u 80 õpilast) ja kaudselt kõik Jõgeva Põhikooli õpilased, kas siis osalejate või kuulajatena.

Tagasi näidete vaatesse

Kiviõli Kunstide Kool

Huvikooli filmiõpe integreeriti kooli 7. klasside kirjanduse, draamaõpetuse ja kunstiõpetusega.

Ahtme Kunstide Kool

Üldhariduskooli õpilastele antakse kunstiajaloo, muusikaajaloo ja solfedžo tunde nii tavapärases õppekeskkonnas kui ka huvikooli õpperuumides.

Jõgeva Muusikakool

Huvikooli koostöös üldhariduskooliga loodi võimalus osaleda muusikakoolis koorilaulu tunnis ka neil õpilastel, kes muidu muusikakoolis ei käinud. Formaalharidus tunnustab huvikoolis osalemist lisahindega.