AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Huvikool Kunstiring

IKT 3D huvihariduse õpe, mis toetab loovaineid sh. kunstiõpetust, töö- ja tehnoloogiaõpetust aga ka karjääriõpetust ning matemaatika õppimist

  • Partnerid: Tallinna Südalinna Kool, Tallinna Nõmme Gümnaasium, Tallinna Valdeku Noortekeskus ja Mustamäe Noortekeskus, Voyager Systems OÜ
  • Lähenemine: MFÕ keskkond
  • Huviala valdkond: KunstLTT
  • Kaasatud noorte arv: 138 noort
  • Koduleht: https://www.kunstiring.ee/
  • Kontakt:

    Ilmar Metsma, Juhatuse liige / Huvikooli direktor, Kunstiring MTÜ, Mob +3725078059, ilmar@kunstiring.ee

Erahuvikool Huvikool Kunstiring leiab, et õpilaste areng on tervikpilt, mis jaotub formaalhariduse, huvihariduse ja huvitegevuse vahel, kus erinevad osapooled toetavad teineteist. Formaalharidus annab õpilastele baastaseme huviharidusega tegelemiseks ning huviharidus arendab ja toetab õppekavast lähtuvat õppeprotsessi, seda elavdades ning sidustades ja mõtestades.

Huvikool Kunstiring alustas tegutsemist üle 5 aasta tagasi huviringide korraldamisega alushariduse õpilastele. Tänasel päeval pakume oma 300 õpilasele kvaliteetset huviharidust ning integreeritud õpet  ka alg-, põhi- ja keskhariduse õpilastele.

Varaaida toel oleme mitmel järjestikusel aastal välja töötanud loovaineid sh. kunstiõpetust, töö- ja tehnoloogiaõpetust aga ka karjääriõpetust ning matemaatika õppimist toetavad IKT 3D huvihariduse õpe, mis aitab mudeldada ja sidustada tasemeõppekavas õpitavat digitaalses keskkonnas. Kasutatavad tehnilised vahendid arendavad samaaegselt ka õpilaste digipädevusi.

Tallinna Nõmme Gümnaasiumist ja Tallinna Südalinna Koolist leidsime endale mõttekaaslased, kellega koos taotlesime Varaaida toetust, et luua õpilastele suunatud ainering, mis loob neile juhendatud võimaluse oma tasemehariduse oskusi rakendada uute nutikate infotehnoloogiliste lahendustega, kasutades 3D modelleerimise, 3D skulptuuri,  animeerimise ja digimaalimise võimalusi. Sellega loome lisandväärtuse antud üldhariduskooli õpilastele ja rikastame õpiväljundite omandamist

Samuti kaasasime projekti NVAK Valdeku Noortekeskuse ja Mustamäe ANK, kus pakume lisaks NVAK tavapärastele tegevustele ka tasemeõppe kompetentse laiendavat ja toetavat 3D õpet.

Koostöö

Formaal ja huvihariduse koostöö saab alguse koolide koostööst. Saavutamaks harmooniat ja sidusust huvi- ja formaalhariduse vahel algab Erahuvikool Huvikool Kunstiring iga-aastane uue õppeaasta ettevalmistamine aprillis-mais, mil sõlmitakse eelkokkulepped partnerõppeasutustega. Kevadesse jäävad ka nõupidamised õppeasutustega kokkupuutekohtade ja lõimingute loomiseks.

Suureks abiks koostööle on HARNO projektikonkursid, mis võimaldavad huvi- ja üldhariduskooli ühise taotlusega HARNO toel riigieelarvelistest vahenditest saada toetust huvihariduse  õppevahendite ning ühisõppetegevuste kavandamiseks ja elluviimiseks, mis toetab üldhariduskooli õppekava teatud õpiväljundite saavutamist läbi huvihariduse tegevuste.

Võtmeteguriteks huvihariduse ja üldhariduse lõimimisel on seega meie kogemuste põhjal huvikooli ja üldhariduskooli dialoog, mis võimaldab juba eelmisel õppeaastal kavandada lõimingut ning rahastuse olemasolu, kuna erahuviharidus ilma avaliku sektori toetuseta sõltub lastevanemate finantsvõimalustest.

Seega võime lisada olulise võtmetegurina ka lastevanemate huvi ja aktiivse panustamise koostöösse ning valmisoleku anda isiklik panus oma laste huviharidusse.

Tallinna Südalinna Kool ning ka Tallinna Nõmme Gümnaasium kaaluvad vajadust teha muudatused õppekorralduse alastesse dokumentidesse, kui uuel õppeaastal avaneb võimalus aineringil tavapärase õppekorralduse tingimustes käivituda. Üldhariduskool kaalub selleks täiendava lõiminguprojekti koostamist kunstiõpetuse, töö- ja tehnoloogiaõpetuse, karjääriõpetuse ning matemaatikaga asetades kesksele kohale õpilaste digipädevuste arengu. Selline lähenemine annab õpilastele rohkem võimalusi oma huvisid ja loovust rakendada ning toetab nende personaalset õpiteed.

Samuti kaalub üldhariduskool ka uuel õppeaastal aineteülese valikkursuse koostamist põhikooli õpilastele.

Noorte teavitamine käib läbi lõimitavate ainetundide ning seotud esitluste. Vanemate teavitamise korraldab partneriks olev üldhariduskool ja ANK.

Kindlasti tuleks jagada kogemusi ka teiste üldharidus ja huvikoolidega, et omandatud kogemusi ja õppetunde ka mujal rakendada.

MFÕ-FÕ koostöö on edukas, kui seda toetavad õppeasutuste juhtkonnad. Kontaktipidajaks üldhariduskoolis on huvijuht, kes omakorda suhtleb kooli õpetajaskonnaga ning edastab info ja jagab selgitusi avanenud võimalustest. Samuti tagab juhtkonna kaasatus õpetajate valmisoleku MFÕ kogemuste arvestamisel FÕs.

Tagasi näidete vaatesse

Kose Huvikool

Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB

Huvikool Kunstiring