AvalehtEessõnadNäitedLähenemisedToetamineAnna vihje

Nopik - noorsootöö ja hariduse koostöö näited

Eessõna

Noorsootöö ja hariduse koostöö näidete kogumiku eesmärk on tutvustada näiteid, mis ilmestavad noorsootöö ja kooli koostööd noore koolivälise kogemuse arvestamisel koolisüsteemis ning õpingute mitmekesistamisel.

Kogumik annab ülevaate noorsootöö ja hariduse koostöö võimalustest ning nende kasutamisest üle kogu Eesti. Näidete autorid jagavad oma kogemusi idee planeerimisest ja läbirääkimistest kuni tulemusteni välja.

Kogumik on informatiivne, inspireeriv ja praktiline tööriist noorsootöötajatele, õpetajatele, koolijuhtidele, ametnikele ja teistele huvilistele, kes soovivad oma piirkonnas noorsootöö ja kooli vahelist koostööd tõhustada ning seeläbi noorte aega ja kogemusi väärtustada.

Edgar Schlümmer

Eesti Noorsootöö Keskuse direktor aastatel 2007-2020

Sinu ees on üks väärtuslik ideepank teemal, kuidas tuua koolis ehk formaalhariduses toimuv ja väljaspool kooli ehk mitteformaalhariduses, sh noorsootöös omandatu teineteisele lähemale.

Marcus Ehasoo

Eesti Õpilasesinduste Liidu esimees aastatel 2018-2020

Olen küllaltki kindel, et iga noor on mõelnud sellele, et kool on raske, tüütu või keeruline. Samal ajal on neil huvipakkuvad hobid, mis valmistavad rõõmu ja pakuvad elamusi. Kõik see nii käibki, see on loomulik.

Katrin Joselin

Rakvere Linnavalitsuse kultuuri- ja noorsootööspetsialist

Rakvere linn on astumas esimesi rahulikke samme mitteformaalse ja formaalse õppe koostöö suunas. Et toetada noorte mitmekülgset arengut ja kasvamist täisväärtuslikuks ühiskonnaliikmeks, on ainus võimalus noorekeskne lähenemine ja koostöö kõige ja kõigiga, mis noore ellu kuulub ja teda kujundab.

Pille Liblik

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna asejuhataja

Inimene on loomult uudishimulik. Õhinaga ruttab laps esimesel koolipäeval tarkust taga nõudma, sest kool tundub huvitav ja võimalusterohke. Lapsele on üldjuhul sisendatud, et koolis õpitakse tarkusi, mida tulevases elus vaja läheb ja samuti teab ta, et koolis peab hästi õppima, kui on soov saada häid hindeid.

Lähenemised

Põhikooli valikõppeaine/ gümnaasiumi valikkursus

õppeaine üldhariduskooli õppekavas, mille läbimine on õpilasele kohustuslik ning milles taotletavad õpitulemused võib saavutada ka väljaspool kooli (nt huvikoolis)

Loovtöö

III kooliastmes tehtav uurimus, projekt, kunstitöö või muu taoline õppeaineid lõimiv või läbivatest teemadest lähtuv töö. Loovtöö koostamine on üks põhikooli lõpetamise tingimusi. Kool võib loovtöö lugeda sooritatuks ka juhul, kui see on tehtud väljaspool kooli (nt huvitegevuses)

MFÕ arvestamine kajastub kooli ja/või noorsootööasutuse dokumentatsioonis

kooli õppekavas kirjeldatakse seda, kuidas kool arvestab kooli õppekava välist õppimist ja tegevust sh mitteformaalses keskkonnas omandatut kooli õppekava osana. MFÕ arvestamise tingimus on see, et õpilasele kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemused oleksid saavutatud. Nt võib noortekoondise ujuja oskusi arvestada õpitulemuste hindamisel ja vastavalt sellele korraldada tema õpe individuaalset eripära arvestades.

Õppekava elluviimine mitteformaalses õpikeskkonnas

formaalõppe kohustusliku õppekava läbimise võimaluste mitmekesistamine mitteformaalõppe õpikeskondade ja selle võimaluste abil. Nt Pärnu koolide kehalise kasvatuse tunnid Raba5 ekstreemspordihallis, füüsikaõppe praktilised tunnid Pernova tehnikamaja füüsikalaboris, huviringi tund õppekavas jms.

Näited

Kose Huvikool

Õpilaste digipädevuste laiendamine kunstis digimaali ja -joonistamise kaudu kasutades iPadi ja Apple Peni

Pärnu noorte innovatsioonikeskus HUUB

Virtuaalkonverents "Tahan saada mänguarendajaks"

Huvikool Kunstiring

IKT 3D huvihariduse õpe, mis toetab loovaineid sh. kunstiõpetust, töö- ja tehnoloogiaõpetust aga ka karjääriõpetust ning matemaatika õppimist

Toetamine

Käesolevast peatükist leiate ülevaate formaalhariduse ning mitteformaalhariduse koostöö võimalustest ja selle toetamisest Eestis. Toome välja ka senise statistika võimaluste kasutamisest.

Seadused

Seaduslik raamistik

Põhikooli- ning gümnaasiumiseadus (edaspidi PGS) annab koolidele võimaluse arvestada õpilase teadmisi ja oskusi, mis on omandatud väljaspool kooli (PGS § 17 p 4). Varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamise (VÕTA) rakendamist toetab ka seaduse § 37, mille kohaselt jälgivad õpetajad õpilase arengut ja toimetulekut koolis ning vajaduse korral kohandavad õpet õpilase individuaalsete vajaduste ja võimete järgi.

Seadus ütleb, et õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema ja direktori või direktori volitatud õpetaja kokkuleppel võib kool arvestada kooli õppekava välist õppimist või tegevust, sealhulgas õpinguid mõnes teises üldhariduskoolis koolis õpetatava osana, tingimusel, et see võimaldab õpilasel saavutada kooli või individuaalse õppekavaga määratletud õpitulemusi. Sama seaduse III jagu loob õigusliku aluse ka õpilase arengu toetamiseks koolis (individuaalne vajadus, võimekus ja arendamine).

Mitteformaalse õppe koostöö on seni suures osas piirdunud gümnaasiumi valikainetega, mida saab teha huvikoolis. Üsna hästi arvestavad tasemeharidusevälist kogemust ka kutse- ja ülikoolid tänu VÕTA-süsteemile. Põhikooli osas on lõimimisvõimalusi seni vähem loodud, kuid häid näiteid on juba kogenenud.

Eesti Noorsootöö Keskus on viimastel aastatel julgustanud nii noorsootööasutusi kui ka üldhariduskoole oma tegemisi noorte vaba aja väärtustamise nimel ühendama. Peamiselt on lähenetud erinevate projektikonkursside kaudu – seni toetab neist enim hariduse ja noorsootöö vahelist koostööd riigieelarvest rahastatud projektikonkurss Varaait, millest saavad vahendite soetamiseks toetust taotleda huvikoolid ning noortekeskused, kaasates partnerina ka üldhariduskoole ja kutsekool.

Loe lähemalt

Varaait

Varaaida projektikonkurss huvikoolidele ja noortekeskustele

Eesti Noorsootöö Keskus korraldab aastast 2011. noorsootööasutustele konkurssi Varaait, kust noorsootööasutused saavad taotleda noorsootööteenuste mitmekesistamiseks ja kvaliteedi tõstmiseks vajalikke vahendeid, nt tehnikatarbeid, muusika- ja kunstitarbeid, infotehnoloogiavahendeid, litsentsitasusid jms.

Varaaida projektikonkursile saab esitada taotlusi ENTK konkursiveebis üks kord aastas, I kvartalis. Tegevusi viiakse tavaliselt ellu kevadel tehtud rahastamisotsusest aasta lõpuni. Konkursi tähtaja eel korraldatakse infopäevi eri piirkondades üle kogu Eesti. Konkursi sihtgrupiks on kohaliku omavalitsuse hallatavad, ärisektori või kolmanda sektori huvikoolid ja avatud noortekeskused.

Loe lähemalt

VÕTA

VÕTA töögrupp ja juhendmaterjal üldhariduskoolidele koostöö tegemiseks mitteformaalse haridusega

Eestis on välja töötatud VÕTA ehk varasemate õpi- ja töökogemuste arvestamise põhimõte, mille alusel on õpilasel õigus üle kanda varasemaid teadmisi ja õpitut. Kuid paljudes üldhariduskoolides ei võimaldata või ei pakuta veel neid alternatiive. 2018. aastast käis koos VÕTA töögrupp, kus töötati üldhariduskoolidele välja juhendmaterjal, et üldhariduskoolid suudaksid paremini mitteformaalset õpet oma igapäevatöös ja õppeainetes rakendada. Lahendusena koguti ja jagati juba koolides toimivaid praktikaid, koostades nendest soovitusliku juhendmaterjali üldhariduskoolidele. VÕTA peamine sihtrühm on põhikooli ja gümnaasiumi õpilane, sõltumata kooliastmest ja õppija vanusest.

VÕTA-t saab rakendada näiteks:

  • Huvihariduses osaleja (muusikakoolis, kunstikoolis, spordikoolides ja -klubides, erinevates ringides, sh loodus- ja tehnikaringid jne);
  • Andekas/eriandega noor (teab ja oskab oma eakaaslastest oluliselt rohkem);
  • Kodumaale tagasipöördunud õpilane (sageli on omandatud võõrkeel, mõni aine teise õppekava alusel jmt);
  • Sisserännanud muu emakeelega õpilane;
  • Haridustee katkestanud ja uuesti alustanud noor/täiskasvanu;
  • Täiskasvanud õpilane ümberõppes;
  • Mingil põhjusel õppetööst ajutiselt eemal viibiv õpilane (sh õpirändes ja informaalses õppes osaleja).

Loe lähemalt

Loe lisaks

Valminud juhendmaterjali leiab siit.

Euroopa suuniseid mitteformaalse ja informaalse õppe valideerimise kohta saab lugeda siit.